Bestyrelsen for Brændingen 

 
Museumsfonde  er en dansk fond, der skal skabe Kunstmuseet Brændingen i Løkken.  Rammer for den fondens ledelse er at realisere opførelsen af Kunstmuseet Brændingen i Løkken.   Vedtægter Fondens vedtægter beskrives senere her.  Formål  Af fondens vedtægter fremgår det, at formålet, efter bestyrelsens skøn er, at virke for opføresen af Kunstmuseet Brændingen.  Bestyrelse   Ved besættelse af bestyrelsesposterne tilstræbes en bredde i medlemmernes samlede kvalifikationer og en tilknytning til lden nordjyske andsdel.  Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en periode på to år ad gangen. Genudpegning kan finde sted. Der kan ikke ske valg eller genvalg af personer, der har været medlem af bestyrelsen i mere end i alt 12 år. Såfremt den nødvendige kompetenceprofil for bestyrelsen eller hensynet til kontinuitet gør det ønskeligt, kan 12-års reglen efter beslutning i bestyrelsen fraviges. Bestyrelsen supplerer sig selv og kan bestå af fem til syv medlemmer. Aldersgrænsen for medlemmer af fondens bestyrelse er 75 år.  Et bestyrelsesmedlem eller en direktør må ikke deltage i behandling af spørgsmål om aftaler mellem fonden og den pågældende selv eller søgsmål mod den pågældende selv eller aftaler mellem fonden og tredjemand, hvis den pågældende deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod fondens.   Forretningsorden Fondsbestyrelsen har fastlagt rammerne for sit arbejde i en forretningsorden. I forretningsordenen beskrives bl.a.: udpegning af bestyrelsesmedlemmer, konstituering, retningslinjer for bestyrelsens arbejde, dens forhold til direktionen og fondens organisation, forhold til offentligheden, tavshedspligt, inhabilitet.  Strategi Strategien for fonden er en udmøntning af fondens formål, som beskrevet i dens vedtægter.   Kommunikationsstrategi Fondens kommunikationsstrategi har til formål at sætte retning for, hvordan kommunikationen skal bidrage til, at fonden når sine overordnede målsætninger som beskrevet i strategien. De overordnende mål for fondens kommunikation er: At opbygge et kendskab i den nordjyske befolkning til fondens formål; at skabe kunstmuseet Brændingen , og støtte aktiviteter, der fremmer gode kunstoplevelser.   Retningslinjer for etisk adfærd Fonden har retningslinjer for etisk adfærd for bestyrelsesmedlemmer og alle medarbejdere.  Retningslinjerne medvirker til at eliminere eventuel tvivl, om hvorvidt bestyrelsesmedlemmer eller medarbejdere handler i fondens eller egen interesse.  Vedtægter for Fonden, Kunstmuseet Brændingen, 2015.   
 

 

 
Fondens bestyrelsesmedlemmer er: Byrådsmedlem Line Kraghede Jensen, Journalist Chris Kraft-Christensen
 

Oversigten: klik her >>>